!
JReady תבחן את הכלי או האפליקציה המוצעים על ידך במטרה לפרסם אותם באתר שלנו כחלק מהשירותים המוצעים למשתמשים שלנו, ככל שהם יימצאו תואמים את המטרות והדרישות של פלטפורמת JReady ולאחר שאושרו על ידי הועדה המקצועית של JReady.

הצע כלי


    חרבות ברזלאוכלוסיות עם מוגבלויותפיתוח משאביםבריאות הציבורחינוךקשישיםבריאות הנפשהתנדבותשירותי רווחהחיים יהודייםאנטישמיותתקשורתניהול משבריםחוסן קהילתימוגבלות    המידע האישי והחומרים הנשלחים אלינו יעובדו ויישמרו בהתאם לתנאי השימוש שלנו ומדיניות הפרטיות.
    אני מסכים/ה ל- JReady לפרסם את המידע האישי שלי באתר האינטרנט שלה כולל כחלק מרשימת נותני השירות באתר. אני מבין/ה שניתנת לי האפשרות לחזור בי מהסכמה זו בכל עת ובמידה ואממש זכות זאת המידע האישי שלי יימחק לצמיתות.

    This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.